navigatie overslaan
Aanvraag

Recreatieschap Twente zoekt gedreven exploitant voor nieuw te realiseren camperpark

 • 4 minuten leestijd
 • 1117 x bekeken

Recreatieschap Twente is op zoek naar een gedreven exploitant die het nieuwe camperpark voor eigen rekening en risico wil aanleggen en exploiteren. Om geïnteresseerden gelijke kansen te bieden en om transparantie te waarborgen, organiseren we een (kleine) openbare selectieprocedure.

Recreatieschap Twente beheert en exploiteert het populaire recreatiepark Het Lageveld, gelegen ten noorden van de kern Wierden. Het park (40 ha.) bestaat uit een recreatieplas met zonneweiden, graslanden en bossen. Voor kinderen zijn verschillende speelvoorzieningen aanwezig en er zijn diverse bedrijven gevestigd op Het Lageveld voor sport, outdoor activiteiten en horeca.

Vanuit de visie om het recreatieve aanbod te vergroten en meer diversiteit te bieden, is Recreatieschap Twente gestart met de voorbereidingen tot realisatie van een zelfvoorzienend camperpark op Het Lageveld. Om het beoogde perceel - dat momenteel dienstdoet als grasveldparkeerplaats - geschikt te maken voor verblijfsrecreatie, is in 2022 een bestemmingsplanprocedure gestart. Op 11-08-2023 is dit bestemmingsplan vastgesteld (NL.IMRO.0189.BP2022000025-VA01). Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de aanleg van elektra en is er een sanitairgebouw geplaatst.

Uitgangspunten en criteria:

 • Betreft de aanleg en exploitatie van een zelfvoorzienend camperpark, groot circa 0,9 hectare, geschikt voor 45 tot 50 camperplekken. Vanuit het bestemmingsplan zijn maximaal 60 plekken toegestaan;
 • Start ontwikkeling en exploitatie vanaf 2025;
 • De exploitant van het camperpark is tevens (en uitsluitend) de contracterende partij;
 • Met de exploitant wordt een erfpachtovereenkomst met een opstalrecht gesloten met Recreatieschap Twente. De erfpachtovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 10 jaren, welke na deze periode verlengd kan worden met wederom een periode van 10 jaren. Voor de opstallen is na afloop van de erfpachtovereenkomst geen vergoeding verschuldigd door Recreatieschap Twente;
 • Het op de ontwikkellocatie geplaatste sanitairgebouw is in eigendom van Recreatieschap Twente. Gedurende de looptijd van de erfpacht verplicht de exploitant van het camperpark zich dit sanitairgebouw van Recreatieschap Twente te huren en te onderhouden. De exploitant heeft het exclusieve gebruik van het sanitairgebouw;
 • De aanleg en exploitatie dienen plaats te vinden binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan, waaronder de regels rondom de ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inpassing;
 • Het groenonderhoud is voor rekening en risico van de exploitant;
 • Bij inschrijving gaat de gegadigde akkoord met de Algemene Erfpachtbepalingen. Recreatieschap Twente. Een link van dit document is te vinden op deze websitepagina;
 • Bij inschrijving gaat de gegadigde onvoorwaardelijk akkoord met de selectieprocedure zoals te vinden op deze websitepagina.

Objectinformatie

Omschrijving: Ontwikkeling en exploitatie camperpark Het Lageveld
Adres: Boomsweg te Wierden
Perce(e)l(en): Wierden N 2722 (gedeeltelijk) en Wierden N 51 (gedeeltelijk)
Oppervlakte: 0,9 ha.

Oplevering bij aanvang erfpachtovereenkomst

Momenteel doet de ontwikkellocatie dienst als grasveldparkeerplaats. Het perceel heeft een kleinschalig, groen karakter en is ingesloten door rijen houtsingels. Bij de oplevering is er een sanitairgebouw aanwezig, voorzien van vloerverwarming en een warmtepomp, en is er elektra aangelegd ‘tot de voordeur’ (3x80 ampère). De exploitant dient de locatie verder te ontwikkelen tot een volwaardig camperpark, met o.a. stroompunten en verhardingen.

Indienen van de inschrijving

Een gegadigde kan zich inschrijven op deze selectieprocedure door het indienen van een inschrijvingsformulier. Het formulier dient per e-mail ingediend te worden bij de in deze publicatie vermelde contactpersoon, vóór de datum en het tijdstip zoals genoemd in de planning.

Selectiecriteria, selectieprocedure en planning

Voor verdere details en meer informatie zie onderstaande bijlagen.

Bezichtigingen

Recreatiepark Het Lageveld - en daarmee ook de planlocatie - is openbaar toegankelijk, tussen zonsopgang en zonsondergang. Recreatieschap Twente organiseert daarom geen bezichtigingsmomenten.

Vervaltermijn en contact

Gegadigden kunnen hun interesse uiterlijk binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van deze publicatie schriftelijk kenbaar te maken aan Recreatieschap Twente via info@recreatieschaptwente.nl, onder vermelding van ‘Camperpark Het Lageveld’ en voorzien van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is te downloaden op deze websitepagina. Voor nadere inlichtingen of vragen over de selectieprocedure kunt u een e-mail sturen naar de heer Dénick Scholten, via d.scholten@recreatieschaptwente.nl.

Bijlagen:

Selectiecriteria, -procedure en planning Inschrijfformulier Algemene erfpachtvoorwaarden

Bestemmingsplan Toelichting

Wat vind je van de informatie op deze pagina?